SOUTĚŽ NADACE BOHUSLAVA MARTINŮ

Řád soutěže

 

Řád Soutěže Nadace Bohuslava Martinů

I.

Základní ustanovení

 1. Vyhlašovatelem interpretační Soutěže Nadace Bohuslava Martinů (dále jen „soutěž“) je Nadace Bohuslava Martinů se sídlem v Praze 8 – Kobylisích, Bořanovická 14 (dále jen „vyhlašovatel“).
 2. Cílem soutěže je šíření skladatelského díla Bohuslava Martinů mladými, uměleckými osobnostmi a podpora provozování skladeb dalších českých autorů novější doby.
 3. Soutěž je víceoborová, jednotlivé obory se pravidelně střídají. Koná se každoročně v listopadu v Praze, v místech určených vyhlašovatelem. Bezprostředně po skončení soutěže následuje koncert laureátů, na jehož začátku probíhá slavnostní vyhlášení cen.
 4. Soutěž se řídí tímto soutěžním řádem a soutěžními podmínkami, stanovenými pro každý ročník. Soutěžní podmínky jsou vyhlašovány na počátku kalendářního roku konání soutěže a obsahují vymezení soutěžních kategorií a oborů, lhůty soutěže, výši cen a další podmínky pro daný ročník. Jsou dostupné v sídle vyhlašovatele a dále jsou šířeny hromadnými sdělovacími prostředky a internetovou sítí.

II.

Umělecká garance a hodnocení soutěže

 1. Správní rada vyhlašovatele stanoví pro každý z vypisovaných soutěžních oborů uměleckého garanta, který s ní spolupracuje na soutěžních podmínkách daného oboru, na výběru kandidátů soutěže a porotců.
 2. Pro každou vypisovanou soutěžní kategorii zřizuje správní rada vyhlašovatele porotu, která posoudí splnění soutěžních podmínek přihlášenými kandidáty a zhodnotí jejich soutěžní výkony (dále jen „porota“).
 3. Porotu tvoří umělci a odborníci z České republiky, případně ze zahraničí.
 4. Porota je 5členná. Správní rada vyhlašovatele jmenuje a odvolává předsedu a členy poroty. Složení poroty je zveřejněno na webových stránkách vyhlašovatele počátkem kalendářního roku konání soutěže.
 5. Předseda i členové poroty jsou povinni seznámit se před zahájením soutěže s jejím řádem a podmínkami a řídit se jimi po celou dobu soutěže.
 6. Výkonnými orgány poroty jsou tajemník a asistent, kteří jsou jmenováni vyhlašovatelem. V souladu se soutěžním řádem a soutěžními podmínkami zajišťují organizační průběh soutěže. Účastní se jednání poroty bez hlasovacího práva.
 7. Porota vyslechne, posoudí a ocení výkony všech kandidátů přijatých do soutěže, a to v rozsahu stanoveném soutěžními podmínkami a tímto soutěžním řádem. Do průběhu vystoupení nezasahuje, v případě překročení časového limitu stanoveného soutěžními podmínkami může předseda poroty soutěžní vystoupení ukončit. Porota přijímá rozhodnutí výhradně na svých jednáních. O všech otázkách rozhoduje porota hlasováním s principem prosté většiny.
 8. Členové poroty jsou povinni účastnit se jednání poroty. Jednání mohou být dále přítomni předseda správní rady, nebo jím určený jiný člen správní rady, a ředitel vyhlašovatele soutěže.  
 9. Jednání poroty jsou neveřejná. Všichni jeho účastníci jsou povinni zachovávat mlčení o obsahu jednání. Z jednání poroty pořizuje tajemník zápis, který svým podpisem ověřuje předseda poroty.
 10. Členové poroty nesmějí v průběhu soutěže poskytovat kandidátům ani jejich prostředníkům informace ani konzultace týkající se soutěže. Porušení tohoto ustanovení může být důvodem k odvolání člena poroty.

III.

Průběh soutěže

 1. Soutěž se v každé z vypisovaných kategorií koná jako jednokolová v průběhu jednoho dne.
 2. Výběr kandidátů navrhuje vyhlašovateli garant příslušného soutěžního oboru, a to na základě jejich předchozích výsledků v jiných významných soutěžích a dosavadní umělecké činnosti (vystoupení na českých a zahraničních festivalech a v koncertních sezónách orchestrů nebo jiných předních pořadatelů).
 3. Maximální počet kandidátů určují soutěžní podmínky.
 4. Soutěžní vystoupení jsou veřejně přístupná.
 5. Před zahájením soutěže si kandidáti vylosují pořadí svého soutěžního vystoupení. Při odůvodněné nepřítomnosti kandidáta vylosuje jeho pořadí předseda poroty.
 6. Kandidát je povinen dostavit se v čase, který bude oznámen před konáním soutěže jeho kategorie, do místa, kde se soutěž koná, a akreditovat se v administrativě soutěže. Nedostaví-li se kandidát bez omluvy k soutěžnímu vystoupení včas, je jeho účast v soutěži anulována. Na návrh poroty může ředitel vyhlašovatele výjimečně rozhodnout, že kandidát může v soutěži pokračovat. Rozhodne-li porota soutěže, že kandidát porušil závažným způsobem soutěžní podmínky nebo soutěžní řád, je ze soutěže vyřazen.

IV.

Hodnocení a ocenění soutěžních vystoupení

 1. Členové poroty posuzují soutěžní vystoupení objektivně podle svého nejlepšího svědomí a odborných kritérií bodovým ohodnocením, které se nezveřejňuje.
 2. Každé soutěžní vystoupení se hodnotí písemně na bodovacím lístku od 1 bodu (nejnižší ohodnocení) do 25 bodů (nejvyšší ohodnocení). Dělení bodů není přípustné. Bodovací lístky, které jsou neúplně vyplněné, nečitelné nebo neobsahují podpis člena poroty, jsou neplatné a jsou vyřazeny z bodovací procedury. V případě, že člen poroty uvede mylný počet bodů do bodovacího lístku, může nesprávný údaj přeškrtnout, napsat nové bodové ohodnocení a s poznámkou „opraveno“ musí opravu podepsat. Opravy lze provést pouze před odevzdáním bodovacího lístku. Člen poroty odevzdává lístky tajemníkovi po skončení předem určeného bloku soutěžních vystoupení jednotlivé soutěžní kategorie. Bodovací lístky odevzdané po stanoveném termínu jsou neplatné.
 3. Člen poroty je povinen zdržet se bodového hodnocení kandidáta,
 1. jehož výkon neslyšel v celém rozsahu,
 2. jenž je pro něj osoba blízká.

V těchto případech odevzdá podepsaný bodovací lístek s udáním důvodu, proč neboduje (nepřítomen, osoba blízká).

 1. Po skončení soutěžních vystoupení jednotlivých kategorií provede tajemník přehled bodování porotců, propočte aritmetické průměry a podle nich sestaví pořadí kandidátů. Člen poroty má právo ověřit si správnost přenesení svých bodových ohodnocení do přehledu bodování.
 2. Při následném jednání uzavře porota celkové výsledky své kategorie soutěže. 1. cena může být udělena pouze jedna a je nezbytné pro ni dosáhnout minimálního bodového průměru 22 bodů. O udělení 2. a 3. ceny rozhoduje výsledek bodování. O udělení čestného uznání a dalších, podmínkami stanovených ocenění, rozhoduje porota jmenovitě principem prosté většiny. Všem kandidátům, kteří byli odměněni hlavními cenami (1., 2. a 3. cena), přísluší titul „laureát soutěže“. Budou jim odevzdány diplomy se jménem, titulem a stupněm ceny. Nositelé čestných uznání a dalších cen obdrží rovněž diplomy, nenáleží jim však titul „laureát soutěže“.
 3. Nedosáhnou-li výkony kandidátů požadované úrovně, porota rozhodne, zda udělí všechny vypsané ceny, případně nemusí udělit žádnou z nich. Je-li úroveň kandidátů rovnocenná, může porota udělit více cen téhož stupně, vyjma 1. ceny s tím, že finanční odměny sloučí a znovu rozdělí rovným dílem pro ceny téhož stupně. Přitom je povinna dbát na to, aby výše odměn nebyla v rozporu s výsledným pořadím a nepřesáhla u jednotlivých cen vypsanou částku pro tyto ceny.
 4. Po skončení závěrečného jednání poroty se výsledky týž den vyhlašují. Rozhodnutí poroty jsou konečná a není proti nim odvolání.

V.

Závěrečná ustanovení

 1. Tento soutěžní řád byl schválen správní radou vyhlašovatele a je sepsán v českém jazyce.
 2. Soutěž je vyhlášena a řídí se podle právního řádu České republiky a případné spory projednávají obecné soudy České republiky podle občanského soudního řádu České republiky.

V Praze dne 14. 02. 2020

 

prof. Jiří Hlaváč

předseda Správní rady Nadace Bohuslava Martinů