Stanovy spolku IMC

Úplné znění stanov spolku  International Martinů Circle

Valná hromada spolku International Martinů Circle, IČ: 226 88 846 jakožto nejvyšší orgán spolku učinila rozhodnutí o změně stanov spolku, když svým usnesením v plném rozsahu nahrazuje stanovy původní nově přijatými stanovami v následujícím znění:

STANOVY SPOLKU

I.

Název a sídlo spolku

1.1       Název spolku: International Martinů Circle, z. s.

(dále jen „spolek“)

1.2       Sídlo spolku: Praha

II.

Statut spolku

Spolek je samosprávným a dobrovolným svazkem členů založeným k naplňování jejich společného zájmu a cílů. Spolek je nevládní, nepolitickou a neziskovou organizací založenou za účelem propagace díla hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Spolek je právnickou osobou řídící se právním řádem České republiky a zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Spolek je založen na dobu neurčitou.

III.

Cíle a účel spolku a jeho hlavní činnost

3.1       Hlavním účelem spolku je propagace díla hudebního skladatele Bohuslava Martinů, podpora aktivit směřujících k propagaci díla Bohuslava Martinů, zpřístupňování a sdělování informací o životě a díle Bohuslava Martinů a vzdělávací činnost v tomto oboru.

3.2       Spolek dosahuje svého účelu a vytyčených cílů mimo jiné i těmito formami činnosti:

a)         národní i mezinárodní propagací díla Bohuslava Martinů,

b)        šířením informací o životě a díle Bohuslava Martinů, a to i ve formě organizování konferencí, seminářů či profesních setkání a setkávání odborníků v daném oboru s veřejností,

c)         vydavatelskou činností včetně vlastních propagačních materiálů, tiskovin a publikací a jejich prodejem,

d)        spoluprací s předními odborníky v dané oblasti a dále s jednotlivci, skupinami a organizacemi obdobného zaměření na národní i mezinárodní úrovni.

IV.

Členství ve spolku

4.1       Ve spolku existuje dvojí druh členství, a to členství řádné a čestné. Řádným členem spolku může být fyzická i právnická osoba. Čestným členem spolku může být jen fyzická osoba. Členem spolku může být pouze plně svéprávná a bezúhonná fyzická osoba. Tyto předpoklady musí splňovat i fyzická osoba, která ve spolku zastupuje bezúhonnou právnickou osobu jakožto člena spolku.

4.2       Podmínkou pro přijetí za řádného člena spolku je podání písemné přihlášky obsahující základní údaje o členovi podaná statutárnímu orgánu. Přihláška ke členství fyzické osoby obsahuje i její čestné prohlášení o tom, že je plně svéprávná a bezúhonná a přistupuje ke stanovám spolku. Přihláška ke členství právnické osoby obsahuje její čestné prohlášení o tom, že je bezúhonná a o tom, že předpoklady plné svéprávnosti a bezúhonnosti splňuje i její zástupce podle odstavce 4.1. Právnická osoba v přihlášce k členství uvede, zda ji zástupce bude zastupovat na základě plné moci nebo z titulu výkonu funkce statutárního orgánu; má-li právnická osoba kolektivní statutární orgán, určí jednu osobu, která ji bude při výkonu práv a povinností člena spolku zastupovat. Řádné členství ve spolku vzniká rozhodnutím statutárního orgánu spolku o přijetí nového člena. O přijetí či nepřijetí za člena spolku statutární orgán zájemce o členství vyrozumí.

4.3       Čestným členem spolku mohou být fyzické osoby, které se zasloužily o rozvoj a podporu činnosti spolku a o propagaci, prosazování a uskutečňování jeho cílů a myšlenek ve svém osobním i profesním životě, pokud je jim čestné členství ve spolku nabídnuto a pokud jej přijmou. Návrhy na udělení čestného členství předkládá nejvyššímu orgánu statutární orgán na základě vlastního uvážení či dle podnětů členů spolku. V případě schválení usnesení nejvyššího orgánu o možném udělení čestného členství je nabídka čestného členství předložena příslušné osobě, která se čestným členem spolku stává okamžikem výslovného přijetí takové nabídky. V případě zájmu čestného člena o členství řádné se postupuje dle odst. 4.2 tohoto článku; okamžikem přijetí za řádného člena zaniká členství čestné.

4.4       Čestní členové spolku jsou v souvislosti se svým členstvím ve spolku oprávněni užívat označení „patron IMC“ a po vzájemné dohodě mohou ze svého středu na dobu neurčitou zvolit tzv. čestného předsedu, který jejich jménem může vystupovat na schůzi nejvyššího orgánu s hlasem poradním. Na volbu čestného předsedy se přiměřeně použijí ustanovení čl. IX o výboru, a to odst. 9.7 věta první, druhá a pátá, odst. 9.8 písm. a) a c) a odst. 9.11 s tím, že volba a odvolání čestného předsedy náleží plně do působnosti platformy čestných členů spolku; návrh na volbu či odvolání čestného předsedy může platformě čestných členů podat i výbor nebo rada delegátů.

4.5       Členství ve spolku zaniká:

a)         úmrtím člena spolku, je-li jím fyzická osoba,

b)        zánikem člena spolku, je-li jím právnická osoba,

c)         vystoupením ze spolku na základě písemného oznámení doručeného k rukám statutárního orgánu s účinností ke dni jeho doručení,

d)        vyloučením člena spolku na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu,

e)         ztrátou alespoň jednoho z předpokladů pro členství ve spolku dle odst. 4.1 a tedy právní mocí rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti člena – fyzické osoby nebo právní mocí rozhodnutí odsuzujícího člena spolku za spáchání trestného činu dle trestního zákoníku, resp. zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.

4.6       Kterýkoliv člen může být ze spolku v souladu s odst. 4.5 písm. d) vyloučen na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu spolku v případě:

a)         závažného nebo opětovného porušení stanov spolku či jiného nařízení nebo usnesení orgánů spolku nebo souvisejících právních předpisů,

b)        poškození nebo vážného ohrožení zájmů či dobrého jména a pověsti spolku,

c)         závažného nebo opakovaného porušení povinností člena spolku plynoucích z příslušných právních předpisů nebo těchto stanov.

V případě existence důvodu pro vyloučení člena spolku zašle statutární orgán k rukám člena písemné upozornění na možnost vyloučení a připojí výzvu s přiměřenou lhůtou k nápravě či k odstranění závadného stavu, je-li možné tak učinit. Zároveň člena vyzve, aby se k existenci důvodů pro vyloučení vyjádřil a předložil svou případnou obhajobu, a to buď písemně, nebo osobně na zasedání statutárního orgánu. V případě nečinnosti člena dle tohoto odstavce platí, že s důvody vyloučení ze spolku souhlasí. O vyloučení člena rozhoduje nejvyšší orgán spolku na návrh výboru a po předchozím projednání. Usnesení nejvyššího orgánu spolku o vyloučení člena je účinné okamžikem přijetí. Rozhodnutí o vyloučení se oznámí vyloučenému členovi spolku.

4.7       Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

V.

Práva a povinnosti členů

5.1       Řádní členové spolku mají právo účastnit se činnosti spolku a volit a být voleni do jeho orgánů. Každý řádný člen spolku má v případě hlasování jeden hlas.

5.2       Čestní členové se účastní činnosti spolku, jsou-li o to výslovně požádáni. Čestní členové nemohou volit a být voleni do orgánu spolku.

5.3       Všichni členové jsou povinni naplňovat v souladu s těmito stanovami a příslušnými právními předpisy cíle spolku a zdržet se veškerého jednání, které by mohlo poškodit činnost a dobré jméno a pověst spolku.

5.4       Členové spolku jsou povinni dodržovat a respektovat stanovy a nařízení, usnesení či jiné pokyny příslušných orgánů spolku. Členové spolku jsou oprávněni obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat jejich vyjádření.

5.5       Řádní členové platí členské příspěvky ve výši a za podmínek stanovených v souladu s čl. IX stanov k tomu příslušným orgánem spolku.

5.6       Člen spolku je povinen sdělit statutárnímu orgánu své kontaktní údaje (zejména doručovací adresa, e-mail aj.) a ohlašovat mu neprodleně změny v těchto údajích.

VI.

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

a)         členská schůze, která je tvořena všemi řádnými členy spolku,

b)        rada delegátů, která je nejvyšším orgánem spolku,

c)         výbor, který je statutárním orgánem spolku.

VII.

Členská schůze

7.1       Členskou schůzi tvoří všichni řádní členové spolku. Členové spolku se stávají členy členské schůze okamžikem vzniku jejich řádného členství ve spolku.

7.2       Členská schůze zasedá dle potřeby spolku, případně se její hlasování uskutečňuje mimo zasedání schůze tzv. hlasováním per rollam.

7.3       Zasedání členské schůze svolává statutární orgán pozvánkou s programem doručenou k rukám členů spolku osobně, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či tiskovin spolku, e-mailem nebo uveřejněním na internetových stránkách spolku minimálně čtyřicet (40) dnů přede dnem konání členské schůze. Zároveň umožní svolavatel členům spolku na jejich žádost nahlédnout do podkladů pro zasedání členské schůze, a to některým ze způsobů pro rozesílání pozvánky nebo v sídle spolku.

7.4       Zasedání členské schůze řídí předseda statutárního orgánu a v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný člen statutárního orgánu. Členská schůze volí ze svého středu zapisovatele. O průběhu zasedání členské schůze se vyhotovuje zápis s uvedením data konání zasedání, usnášeníschopnosti, programu zasedání, přijatých usnesení a hlasování o nich. Zápis podepisuje osoba předsedající členské schůzi a zapisovatel.

7.5       Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna/hlasuje-li per rollam nejméně jedna třetina (1/3) členů spolku oprávněných k hlasování. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných/per rollam hlasujících členů spolku.

7.6       Do působnosti členské schůze náleží volba členů rady delegátů na návrh statutárního orgánu.

7.7       Hlasování per rollam:

a)         Členská schůze je v souladu s odst. 7.2 oprávněna hlasovat i mimo zasedání členské schůze tzv. per rollam. Hlasování per rollam se děje písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty i bez zaručeného elektronického podpisu (např. odesláním vyplněného a podepsaného hlasovacího lístku např. ve formátu pdf.), případně osobním odevzdáním hlasovacího lístku s potvrzením o převzetí. Hlasy členů, které nejsou uděleny v písemné formě, jsou neplatné.

b)        Statutární orgán rozešle všem členům spolku hlasovací lístky s návrhy konečných znění usnesení, o nichž má být hlasováno; takto rozeslané návrhy usnesení již nemohou být měněny. Zároveň členům spolku sdělí lhůtu, ve které je možné a nutné hlasovat. Hlasuje se pro nebo proti návrhu usnesení anebo se lze hlasování výslovně zdržet. K připojeným připomínkám či podmínkám se nepřihlíží.

c)         Není-li členská schůze při hlasování per rollam usnášeníschopná, může se konat náhradní hlasování nebo nové hlasování. Při náhradním hlasování se hlasuje o původním návrhu usnesení. Při novém hlasování se hlasuje o návrhu usnesení v pozměněném znění. Statutární orgán po uplynutí minimálně patnácti dnů od zjištění, že schůze není usnášeníschopná, znovu rozešle členům konečná znění původních či pozměněných návrhů usnesení k hlasování se stanovením termínu, ve kterém mají členové svůj hlas odevzdat. Při náhradním hlasování o původním návrhu usnesení je členská schůze usnášeníschopná bez ohledu na počet hlasujících členů a rozhoduje většinou dle odst. 7.5 tohoto článku. Při novém hlasování o návrhu usnesení v pozměněném znění platí odst. 7.5 tohoto článku.

7.8       Ustanovení občanského zákoníku o členské schůzi, dílčí členské schůzi, shromáždění delegátů a náhradním zasedání členské schůze se nepoužijí.

VIII.

Rada delegátů

8.1       Nejvyšším orgánem spolku je rada delegátů složená z členů spolku zvolených členskou schůzí.

8.2       Rada delegátů má sedm (7) členů (dále jen „delegáti“), kteří jsou voleni členskou schůzí. Funkční období delegáta je deset (10) let. Opětovná volba je možná.

8.3       Rada delegátů zasedá alespoň jedenkrát ročně nebo se její hlasování uskutečňuje mimo zasedání rady tzv. hlasováním per rollam. Člen rady vykonává svou funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena rady, aby za něho při jeho neúčasti na zasedání rady hlasoval; to neplatí při hlasování per rollam.

8.4       Zasedání rady delegátů svolává statutární orgán pozvánkou s předběžným programem doručenou k rukám delegátů osobně, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, nebo e-mailem minimálně třicet (30) dnů přede dnem konání zasedání rady. Zároveň umožní svolavatel delegátům na jejich žádost nahlédnout do podkladů pro zasedání rady delegátů, a to některým ze způsobů pro rozesílání pozvánky nebo v sídle spolku.

8.5       Zasedání rady delegátů řídí předseda statutárního orgánu a v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný člen statutárního orgánu. Zasedání rady delegátů se vždy účastní nejméně jeden člen statutárního orgánu spolku. Rada delegátů volí ze svého středu zapisovatele. O průběhu zasedání členské schůze se vyhotovuje zápis s uvedením data konání zasedání, usnášeníschopnosti, programu zasedání, přijatých usnesení a hlasování o nich. Zápis podepisuje osoba předsedající a zapisovatel.

8.6       Rada delegátů je usnášeníschopná, je-li přítomna/hlasuje-li per rollam nadpoloviční většina všech jejích členů. Rada delegátů rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných/per rollam hlasujících členů; v případech dle odst. 8.8 písm. a) a d) rozhoduje rada dvoutřetinovou většinou přítomných/per rollam hlasujících členů. O záležitostech, které nebyly zařazeny na pořad jednání lze na schůzi rady rozhodovat se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas nejstaršího hlasujícího delegáta. Rada delegátů rozhoduje usnesením. Každý delegát má jeden (1) hlas.

8.7       Hlasování per rollam:

a)         Rada delegátů je v souladu s odst. 8.3 oprávněna hlasovat i mimo zasedání rady tzv. hlasováním per rollam. Hlasování per rollam se děje písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty i bez zaručeného elektronického podpisu (odesláním vyplněného a podepsaného hlasovacího lístku např. ve formátu pdf.), případně osobním odevzdáním hlasovacího lístku s potvrzením o převzetí. Za tímto účelem je každý člen rady povinen sdělit statutárnímu orgánu své kontaktní údaje a tyto dle potřeby aktualizovat. Hlasy členů, které nejsou uděleny v písemné formě, jsou neplatné.

b)        V případě hlasování per rollam rozešle statutární orgán členům rady způsobem dle písm. a) návrhy usnesení, které by měla rada přijmout, a zároveň stanoví dostatečnou lhůtu, ve které je možné zaslat statutárnímu orgánu připomínky a vyjádření k rozeslaným návrhům. Po uplynutí lhůty dle předchozí věty statutární orgán doručená vyjádření zohlední při přípravě konečných znění návrhů usnesení a připomínky zapracuje, je-li to možné a jsou-li důvodné. K neopodstatněným připomínkám či k vyjádřením členů doručeným po uplynutí stanovené lhůty se nepřihlíží.

c)         Statutární orgán následně rozešle všem členům rady hlasovací lístky s návrhy konečných znění usnesení, o nichž má být hlasováno; takto rozeslané návrhy usnesení již nemohou být měněny. Zároveň členům spolku sdělí lhůtu, ve které je možné a nutné hlasovat. Hlasuje se pro nebo proti návrhu usnesení anebo se lze hlasování výslovně zdržet. K připojeným připomínkám či podmínkám se nepřihlíží.

d)        Není-li členská schůze při per rollam hlasování usnášeníschopná, koná se náhradní hlasování. Při náhradním hlasování se hlasuje o původním návrhu usnesení v nezměněném znění. Statutární orgán po uplynutí minimálně sedmi dnů od zjištění, že schůze není usnášeníschopná, znovu rozešle členům konečná znění návrhů usnesení k hlasování se stanovením termínu, ve kterém mají členové svůj hlas odevzdat. Při náhradním hlasování je rada delegátů usnášeníschopná bez ohledu na počet hlasujících členů a rozhoduje většinami dle odst. 8.6 tohoto článku.

8.8       Do působnosti rady delegátů náleží:

a)         rozhodování o změně stanov, jakož i schvalování základního zaměření spolku, jeho hlavní a vedlejší činnosti, vymezení jeho cílů a účelu a jejich případných změn,

b)        volba členů statutárního orgánu,

c)         rozhodování o zřízení kontrolního orgánu a volba jeho členů, je-li zřízen,

d)        rozhodování o zrušení spolku s likvidací, jmenování likvidátora a o vypořádání a účelovém určení likvidačního zůstatku a o přeměně spolku,

e)         schvalování rozpočtu spolku,

f)         schvalování účetní závěrky, schvalování zprávy o hospodaření spolku za uplynulý rok,

g)         schvalování zprávy spolkového výboru o činnosti spolku za uplynulý rok,

            h)        rozhodování o vyloučení člena spolku na návrh statutárního orgánu,

i)          odvolávání členů rady delegátů,

j)         udělování čestného členství dle návrhu výboru spolku.

8.9       Funkce člena rady delegátů končí zánikem členství ve spolku nebo uplynutím funkčního období. Funkce člena rady dále zaniká odstoupením z funkce oznámeným osobně na zasedání nejvyššího orgánu nebo písemně na adresu sídla spolku. V případě odstoupení zaniká funkce člena rady uplynutím dvou (2) měsíců od dojití prohlášení o odstoupení, není-li v prohlášení uveden den pozdější nebo není-li před uplynutím této doby na místo odstupujícího člena rady zvolen člen nový. Funkce člena rady rovněž zaniká jeho odvoláním radou delegátů i bez udání důvodu, a to s účinností ke dni přijetí příslušného usnesení nejvyššího orgánu.

8.10     V případě poklesu počtu členů rady kooptují zbývající členové potřebný počet náhradních členů do nejbližšího hlasování členské schůze, jež rozhodne o řádné volbě potřebného počtu členů rady pro nové funkční období. Není-li takový postup možný, vykonává nejvyšší orgán svou činnost do doby volby nových členů orgánu ve sníženém počtu. Klesne-li počet členů rady pod polovinu, svolá statutární orgán neprodleně členskou schůzi za účelem volby nových členů rady na nové funkční období.

IX.

Výbor

9.1       Výbor je statutárním orgánem spolku (dále jen „výbor“). Výbor je kolektivním orgánem, který jedná za spolek, není-li stanoveno jinak.

9.2       Výbor spolku má tři (3) členy. Členy výboru volí nejvyšší orgán zpravidla ze svého středu nebo z řad řádných členů spolku. Funkční období člena výboru je pětileté. Opětovná volba je možná.

9.3       Výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Místopředseda předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti, není-li pověřen člen jiný.

9.4       Výbor zasedá alespoň jedenkrát ročně nebo se jeho hlasování uskutečňuje mimo zasedání výboru tzv. hlasováním per rollam.

9.5       Člen výboru vykonává svou funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena výboru, aby za něho při jeho neúčasti na zasedání výboru hlasoval; to neplatí při hlasování per rollam.

9.6       Zasedání výboru svolává a řídí předseda s oznámením pořadu jednání výboru. O zasedání výboru se pořizuje zápis s uvedením data konání zasedání, pořadu jednání, přijatých usnesení výboru. Zápis podepisuje předsedající a zapisovatel. Mezi zasedáními výboru organizuje běžnou činnost spolku předseda nebo jím pověřený člen výboru.

9.7       Spolkový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna/hlasuje-li per rollam nadpoloviční většina všech jeho členů. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných/per rollam hlasujících členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru a v případě jeho neúčasti hlas místopředsedy. Výbor rozhoduje usnesením. Každý člen výboru má jeden (1) hlas.

9.8       Hlasování per rollam:

a)         Výbor je v souladu s odst. 9.4 oprávněn hlasovat i mimo zasedání tzv. hlasováním per rollam. Hlasování per rollam se děje písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty i bez zaručeného elektronického podpisu (např. odesláním vyplněného a podepsaného hlasovacího lístku např. ve formátu pdf.), případně osobním odevzdáním hlasovacího lístku s potvrzením o převzetí. Za tímto účelem je každý člen výboru povinen sdělit své kontaktní údaje a tyto dle potřeby aktualizovat. Hlasy členů, které nejsou uděleny v písemné formě, jsou neplatné.

b)        V případě hlasování per rollam rozešle předseda nebo pověřený člen výboru ostatním členům výboru způsobem dle písm. a) návrhy usnesení, které by měly být přijaty, a zároveň stanoví dostatečnou lhůtu, ve které je možné zaslat připomínky a vyjádření k rozeslaným návrhům. Po uplynutí lhůty dle předchozí věty se doručená vyjádření zohlední při přípravě konečných znění návrhů usnesení a připomínky zapracují, je-li to možné a jsou-li důvodné. K neopodstatněným připomínkám či k vyjádřením členů doručeným po uplynutí stanovené lhůty se nepřihlíží.

c)         Následně jsou členům výboru rozeslány hlasovací lístky s návrhy konečných znění usnesení, o nichž má být hlasováno; takto rozeslané návrhy usnesení již nemohou být měněny. Zároveň je sdělena lhůta, ve které je možné a nutné hlasovat. Hlasuje se pro nebo proti návrhu usnesení anebo se lze hlasování výslovně zdržet. K připojeným připomínkám či podmínkám se nepřihlíží.

9.9       Do působnosti spolkového výboru náleží:

a)         jednání za spolek a zastupování spolku vůči třetím osobám,

b)        svolávání členské schůze a rady delegátů v souladu se stanovami se zajištěním její organizace a přípravy projednávaných dokumentů a dále zajištění organizace hlasování členské schůze nebo rady delegátů per rollam,

c)         rozhodování o přijetí řádných členů spolku a předkládání návrhů nejvyššímu orgánu na udělení čestného členství,

d)        předkládání návrhu na vyloučení člena spolku nejvyššímu orgánu,

e)         vedení seznamu členů spolku,

f)         předkládání návrhů členské schůzi na volbu osob delegátů,

g)         zajišťování řádného hospodaření spolku a vedení účetnictví vč. přípravy rozpočtu spolku a účetní závěrky v souladu s platnými právními předpisy,

h)        rozhodování o uložení povinnosti členům spolku platit členské příspěvky nebo o jejím zrušení, jakož i rozhodování o výši a splatnosti členských příspěvků či jejich změně,

i)          veškeré ostatní záležitosti, které nejsou svěřeny jiným orgánům spolku, jakož i veškerá organizace činnosti spolku a jeho běžná správa (administrativní, právní, ekonomická aj.).

9.10     Výbor vede seznam všech členů spolku s uvedením jejich jména, data narození, adresy a kontaktních údajů vč. e-mailových adres a provádí jeho aktualizaci. Seznam členů spolku je neveřejný a nahlížet do něj mohou pouze členové spolku, a to na žádost podanou výboru.

9.11     Funkce člena výboru končí zánikem členství ve spolku nebo uplynutím funkčního období. Funkce člena výboru dále zaniká odstoupením z funkce oznámeným osobně na zasedání výboru či nejvyššího orgánu nebo písemně na adresu sídla spolku. V případě odstoupení zaniká funkce člena výboru uplynutím dvou (2) měsíců od dojití prohlášení o odstoupení, není-li v prohlášení uveden den pozdější nebo není-li před uplynutím této doby na místo odstupujícího člena výboru zvolen člen nový. Funkce člena výboru rovněž zaniká jeho odvoláním nejvyšším orgánem i bez udání důvodu, a to s účinností ke dni přijetí příslušného usnesení nejvyššího orgánu.

9.12     V případě poklesu počtu členů výboru kooptují zbývající členové výboru potřebný počet náhradních členů do nejbližšího zasedání nejvyššího orgánu, jež rozhodne o řádné volbě potřebného počtu členů výboru pro nové funkční období. Klesne-li počet členů výboru pod polovinu, svolají jeho zbývající členové neprodleně zasedání nejvyššího orgánu za účelem volby nových členů výboru na nové funkční období.

9.13     Jednání za spolek: Za spolek jedná vždy výbor, a to předseda nebo místopředseda výboru samostatně. Podepisování se děje tak, že k nadepsanému názvu spolku připojí jednající své jméno s označením funkce.

X.

Hospodaření spolku

10.1     Spolek získává finanční prostředky na svou činnost a hospodaří tzv. samofinancováním, tj. zejména získáváním finančních prostředků od osob soukromého a veřejného práva (např. sponzorské dary, dotace, příspěvky, granty aj.), jakož i od členů spolku ve formě členských příspěvků nebo z výnosů z vlastní činnosti. Spolek je oprávněn přijímat úplatu především za poskytnutí tiskovin vydávaných spolkem v souladu s jeho cíli. Úplata je stanovena vždy pro všechny zájemce, kteří nejsou členy spolku, jednotně. Výše úplaty se stanoví tak, aby byly pokryty náklady spojené s touto činností; účelem úplaty není dosažení zisku spolku.

10.2     Spolek hospodaří dle rozpočtu schváleného radou delegátů na návrh výboru. Rada delegátů schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření spolku na návrh výboru.

XI.

Zrušení spolku

11.1     O zrušení spolku s likvidací a o vypořádání a účelovém určení likvidačního zůstatku, jakož i o jmenování osoby likvidátora rozhoduje rada delegátů dvoutřetinovou většinou přítomných členů. Po zrušení spolku usnesením rady delegátů se provede likvidace dle příslušných ustanovení zákona. Likvidátora jmenuje rada delegátů na návrh spolkového výboru. Likvidátorem může být člen spolku.

11.2     V případě zrušení spolku s likvidací rozhodne rada delegátů na návrh výboru o vypořádání likvidačního zůstatku, a to tak, aby byl likvidační zůstatek převeden na právnickou osobu s obdobným účelem a cíli jako jsou účel a cíle spolku, nebo aby byl mezi takové právnické osoby rozdělen.

XII.

Závěrečná ustanovení

Právní poměry spolku, jakož i veškeré právní poměry jeho členů a jejich práva a povinnosti se řídí těmito stanovami a právními předpisy České republiky a zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.