PRAKTICKÉ INFORMACE

Praktické informace

Knihovna Nadace Bohuslava Martinů (je spravována Institutem Bohuslava Martinů, o.p.s) sídlí na adrese: Bořanovická 14/1779, 182 00 Praha 8

Knihovnu můžete navštívit pouze po předchozím telefonickém nebo e-mailovém objednání:

martinu@martinu.cz, +420 257 320 076

 

Další informace:

Posláním knihovny je získávat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat veškeré možné materiály, které zájemcům o život a dílo Bohuslava Martinů poskytnou dostatečné informační zázemí a které umožní trvalé poznávání a rozšiřování jeho díla. Aby bylo možné posuzovat osobnost a dílo Bohuslava Martinů v kontextu doby, v níž žil a tvořil, je fond knihovny zaměřen na celou problematiku hudby 20. století. Knihovna Nadace Bohuslava Martinů slouží především muzikologům, studentům a badatelům, je ale otevřena všem zájemcům z řad široké veřejnosti.

Charakteristika knihovního fondu

Knihovna obsahuje přibližně 2 000 českých i cizojazyčných knižních materiálů (odborné monografie, životopisné studie, disertace, diplomové práce, sborníky, aj.) a odebírá přes 30 titulů domácích a zahraničních hudebních periodik, shromažďuje články z novin a časopisů. K dispozici jsou základní světové hudební slovníky (např. The New Grove Dictionary of Music, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Komponisten der Gegenwart, Universal-Handbuch der Musikliteratur) a všeobecné encyklopedie.

Akvizice se provádí podle doporučení předních muzikologů a s přihlédnutím k požadavkům pracovníků Institutu Martinů. Velkým obohacením bylo zakoupení pozůstalosti významného českého hudební publicisty, pedagoga a režiséra Edvarda Herzoga. Díky tomu, že knihovna získává a pravidelně nakupuje v zahraničí, návštěvníci zde najdou ojedinělé, pro jiné knihovny těžce dostupné tituly.

Jedinečná je stále se rozrůstající fonotéka a videotéka, specializovaná na nahrávky skladeb Bohuslava Martinů z celého světa (cca 200 gramodesek a 500 kompaktních disků) a na skladby současníků Martinů a autorů, kteří jej mimořádně ovlivnili. Návštěvníci tak mohou porovnávat různé interpretace děl. Knihovna shromažďuje kopie dokumentárních filmů a různé unikátní neveřejné a historické snímky z archivů zahraničních rozhlasů a různých světových orchestrů, videozáznamy koncertů, operních a baletních představení.

K dispozici jsou tištěné hudebniny a fotokopie rukopisů většiny skladeb Bohuslava Martinů, skladatelova korespondence (obsahuje dopisy nejen přátelům a příbuzným do Poličky, manželce Charlottě, ale i korespondenci s takovými osobnostmi jako byl dirigent Serge Koussevickij, Charles Munch nebo Frank Rybka). Knihovna se tak vedle Centra B. Martinů v Poličce stává jediným místem, kde lze studovat kopie materiálů uložených ve sbírkách desítek knihoven, archivů institucí a soukromých osob z celého světa.

Služby

Zpracování všech dokumentů probíhá postupně v automatizovaném knihovnickém systémů KP-Win SQL. Hlavním cílem automatizace je vytvoření přehledné databáze, která poskytne orientaci ve fondu a umožní zpracování jakýchkoli rešeršních dotazů. Program je kompatibilní s ostatními knihovnami a v budoucnosti umožní napojení knihovny na celostátní souborný katalog CASLIN.

Připojení k síti Internet umožňuje využívání externích elektronických informačních zdrojů (např. katalogů knihoven) a zajišťuje komunikaci a odborný servis zájemcům z celého světa.

Návštěvníkům je k dispozici poslechová aparatura, klavír a xerox.

Vzhledem k jedinečnosti a vzácnosti uchovávaných materiálů poskytuje knihovna Nadace Bohuslava Martinů pouze prezenční služby.

Knihovna je otevřena každý všední den, je však nezbytné, aby zájemci ohlásili svou návštěvu předem, telefonicky nebo e-mailem.

Kontaktní osoba: Mgr. Zoja Seyčková
E-mail: zoja@martinu.cz
Telefon: + 420 2 57 32 00 76

 
Podněty, připomínky a oznámení o nově vydaných nebo starších publikovaných materiálech (články v časopisech, nahrávky, recenze, koncertní programy, aj.) jsou vítány.