NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

Oblasti podpory


(podle oficiální verze statutu Nadace Bohuslava Martinů)  

 Nadace Bohuslava Martinů může poskytovat nadační příspěvky ve smyslu svého poslání, kterým je podle statutu "všestranně napomáhat k poznávání, šíření a uplatňování celého životního díla Bohuslava Martinů i poznání jeho života a osobnosti v nejširších souvislostech v jeho vlasti i v celém světě."

Nadace může podpořit pouze ty projekty, které významným způsobem přispívají k naplnění jejího poslání.

Žádosti o nadační příspěvek musejí obsahovat stručný popis projektu, úplný rozpočet s rozepsáním nákladových a příjmových položek, údaje o dalších sponzorech a případně získaných či přislíbených částkách k datu podání žádosti:

 • V případě žádosti o půjčovné notových materiálů musí být uvedena konkrétní cena.
 • u koncertních cyklů, festivalů a koncertů dramaturgii (program jednotlivých koncertů, jména interpretů) s uvedením, která konkrétní díla B. Martinů budou provedena.
 • případě pořádání interpretačních soutěží složení poroty, podmínky soutěže, soutěžní repertoár, u interpretačních kurzů počet účastníků, jména lektorů, studovaný repertoár, opět se zřetelem na dílo B. Martinů (povinné skladby).

Příspěvky jsou poskytovány účelově a podmínky jejich použití a řádného vyúčtování upravuje příslušná smlouva uzavřená mezi Nadací a žadatelem.

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků:

 1. Nadační příspěvky (dále jen "příspěvky") mohou spočívat v plnění peněžitém i věcném.
 2. Poskytnutí příspěvku musí vždy napomáhat plnění účelu nadace.
 3. Na příspěvek neexistuje právní nárok.
 4. Posouzení důvodnosti příspěvku náleží výlučně nadaci.
 5. Příspěvek lze přiznat na žádost, na upozornění či doporučení třetích osob i z vlastního podnětu nadace.
 6. Podrobné podmínky přiznání konkrétního příspěvku určuje nadace. Může také určit bližší požadavky na formu a obsah žádosti o příspěvek.
 7. Podle povahy věci nadace rozhoduje, jestli přiznaný příspěvek vyplatí předem, v určených splátkách či následně.
 8. Splnění zákonem uložených povinností příjemce příspěvku (§ 21, odstavce 3 a 4 zákona) zajišťuje nadace vhodnou písemnou formou před poskytnutím příspěvku.
 9. Příspěvky lze poskytovat výlučně podle zásad uvedených v odstavcích 1 - 8.
 10. Okruh příjemců příspěvků je omezen pouze zjištěním nadace, zdali z hlediska péče o plnění účelu nadace je přiznání příspěvku žádoucí. Bez ohledu na okolnosti však nelze příspěvek poskytnout, pokud to výslovně zakazuje zákon (§ 21, odstavce 5 a 6).